Next on DVB Debate: Bureaucracy

bureaucracy

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တို႔မွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ရဲ႕ရွုပ္ေထြးလြန္းတဲ့
ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား၊ အထက္ေအာက္ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္မႈေတြနဲ႔ ေအာက္ေျခအဆင့္ယိုယြင္း
မႈ၊ အခြင့္ထူးခံစစ္အသုိ္င္းအ၀ုိင္းလူတန္းစားတစ္ရပ္ျဖစ္ထြနး္လ ာမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဗ်ဴရုိကေရစီ
ယႏၱရားဟာ အဆုိးရြားဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င့္သံုးေနတဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထပ္ကေနတစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း
ျမစ္ဖ်ားတည္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခကေန အထက္ကို အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱ
၇ားျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခကတင္ျပလာတဲ့အခ်က္ကို အလယ္အဆင့္ကမၾကိဳက္ရင္ အထက္မေရာက္ႏိုင္တဲ့
အထက္ဖားေအာက္ဖိစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြကုိၾကည့္မယ္ဆိုရင္ …
၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း
၂။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာမွာ မူ၀ါဒနဲ႔မသြားဘဲ အာဏာပိုင္ေတြအလိုက် မိုးက်ေရႊကိုယ္
နဲ႔ နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားသာ ခန္႔ထားျခင္း (သို႔) လူမွန္ေနရာမွန္မရွိျခင္း
၃။ အဂတိ လိုက္စားမႈ လြန္စြာႀကီးမားေနျခင္း
၄။ မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ ဦးစီးဌာနေတြ မ်ားျပားေနျခင္း
၅။ E government မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း …… စတဲ့ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ မွာတက္လာတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထပ္မွာေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊
သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ကတိစကားေတြနဲ႔ အတူ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
အျမစ္တြယ္လာေနခဲ့တဲ့ ရွုပ္ေထြးလွတဲ့ဗ်ဴရိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား သို႔တည္းမဟုတ္ ၾကိဳးနီစနစ္
ကို ေအာင္ျမင္စြာေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။
ဗ်ဴရိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ သမၼတေျပာဆို
ထားတာရွိပါတယ္။ ၀န္ၾကီးဌာနအခ်ိဳ႕မွာ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ မိမိတို႔တာ၀န္ယူထားတဲ့
၀န္ၾကီးဌာန လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကို ဆုပ္ကုိင္ထား ၿပီး အျခား၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းမႈ အားနည္းျခင္း၊
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဗဟုိကေန တုိက္ရုိက္ အမိန္႔ေပး ကြက္ကဲတဲ့စနစ္ က်င့္သုံးေနျခင္ နဲ႔ လက္ေအာက္ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖန္႔ခြဲမႈမရွိျခင္း စတာေတြရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Mind-set ေတြကုိ
ျပဳျပင္ျပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္လို႔လည္းဆို
ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အစိုးရသက္တမ္း ေနာက္ဆံုႏွစ္ထဲေရာက္လာပါျပီ။ သို႔ေသာ္လည္း သမၼတၾကီးဆို
ထားခဲ့သလို ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲသြားျပီလဲဆိုတာကေတာ့ လက္ေတြ႔ျပစရာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမရွိ
လွပါဘူး။
သမၼတရဲ႕ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္ျဖစ္
ခဲ့ျပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ၾကိဳးနီစနစ္ေတြကို လိုက္လံေျဖရွင္းေပးကာ ေလွ်ာ႔ခ်ဖို႔ၾကိဳးစား
ခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီကေန ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဌာနနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ်ေနရာေတြမွာ အဆင္႔ေတြမ်ားစြာနဲ႔ ၾကံ႕ၾကာေနတာေတြကို အဆင္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေလာက္ပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း အဲဒီေကာ္မတီလည္း မေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျငိမ္ခ်က္သားက်သြားပါတယ္။ အရင္အတိုင္း မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဌာနေတြမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ စစ္တပ္ကေနေရာက္ရွိလာတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြနဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားအတြင္းမွာ လွိုက္စားေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ စနစ္တက်အဖြဲ႔လိုက္ လဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ နဲ႔ မိမိတို႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြအပါအ၀င္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအလိုငွာ ေျဖေလွ်ာ႔မႈမေပးလိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြၾကားမွာ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ တပ္ေခါက္သြားခဲ့ရ တယ္လို႔ ေလ့လာသူ တခ်ိဳ႕ကဆိုပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္း ၃၆ခုရွိျပီး ဦးစီးဌာန ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရ
သစ္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လွုိင္း ၃ လွုိင္းစီမံခ်က္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ပထမလွုိင္းကို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒုတိယလွုိင္းမွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ခဲ့ျပီး အစိုးရသက္တမ္း တတိယႏွစ္မွာ တတိယလွိုင္းဆိုျပီး ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Administrative Reform) ေဖာ္ေဆာင္လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ တတိယလွုိင္းအထိေတာ့ေရာက္လာပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို လစ္လွဴရွုျပီး သရုပ္ျပလွိုင္းေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္
ဖို႔သာ ဦးတည္ေနခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တတိယလွိုင္းျဖစ္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၾကိဳးနီစနစ္ေလွ်ာ႔ခ်မႈ ဟာလည္း သရုပ္ျပအဆင့္သာသာပဲရွိေန
တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ အခုအပတ္ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္မွာ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ရွုပ္ေထြးလြန္းတဲ့ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားကို ဘယ္လိုေကာင္း
ေအာင္ အသက္သြင္းႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မတူညီတဲ့ရွုေဒါင့္ေပါင္းစံုကေန ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ
ၾကည့္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
Come and join with DVB Debate !