Next on DVB Debate: Federalism a solution?

ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ေဒသႏၲရ အစိုးရၾကား အာဏာခြဲေ၀မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစိုးရ ႏွစ္ရပ္ၾကား အာဏာခြဲေ၀မႈေတြကို အေျခခံ ဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးရပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာ
ႏို္င္ငံရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ကိုက်င့္သံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အာမခံခ်က္မေပးထားပါဘူး။
နယ္ေျမက်ယ္၀န္းျပီး လူမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ မ်ားျပားတဲ့ႏို္င္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔
ဖက္ဒရယ္ကိုက်င့္သံုးၾကပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕အႏွစ္သာရကို ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရး နဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္လို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏို္င္ငံေရးအရ ၀ါဒမွိုင္းတိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲႏိုင္တဲ့စနစ္တစ္ခု
ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ျမင္လာခဲ့ၾကတာဟာ ဒီကေန႔အခ်ိန္ထိပါပဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း အာဏာမသိမ္းခင္အထိ က်င့္သံုးခဲ့ဖူး
ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လာခဲ့ရာကေန ေပ်ာက္ကြယ္
ခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကေနတက္လာတဲ့ အသြင္ေျပာင္းအစိုးရလက္ထပ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ ၾကိဳးစားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို ေဘးဖယ္ထားလို႔မရေတာ့တဲ့အေျခ
အေနျဖစ္လာပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရရျပီးကာလကစျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ သူငါတစ္မင္းနဲ႔ အစိတ္စိတ္
အမႊာမႊာျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခုလို တုိင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္
လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကသာ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့
ယံုၾကည္ ယူဆမႈမ်ိဳးေတြလည္း တခ်ိန္တည္းမွာ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၂ ႏို္င္ငံရွိျပီး အဲဒီထဲမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သံုး
ၾကတဲ့ႏို္င္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံရွိပါတယ္။ အဓိက ဥပမာေပးရရင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးျပီး ေအာင္ျမင္တဲ့
ႏို္င္ငံေတြထဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလည္း တစ္ႏို္င္ငံအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး သူ႔မွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၅၀ အထိရွိေန
ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အားသာခ်က္ေတြရွိသလို အားနည္းခ်က္ေတြလည္းအမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။ ဖက္
ဒရယ္ကိုက်င့္သံုးမယ့္ ႏို္င္ငံရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထား၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕လက္ရွိ
ပကတိအေနအထားအေပၚမွာလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးက်င့္သံုးၾကမလဲဆိုတာ အေရးၾကီး
ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံမွာ ဗဟိုအစိုးရက လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို နည္းဥပေဒ
မွာ လက္ခံထားတာမရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အလားတူပဲ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကို
အခ်ိဳ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ လူသတ္မႈလို႔သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ အခ်ိဳ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတာကို
ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အမွန္တကယ္က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိတိုင္းျပည္ရဲ႕
အဓိကျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားႏိုင္မလား ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းဟာ ပိုမိုေျဖာင့္ျဖဴးသြားႏိုင္မလား၊
ဒါမွမဟုတ္ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလို ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ တစ္သီၾကီးနဲ႔ဖရိုဖရဲျဖစ္သြားမလား
ဆိုတာေတြနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ယခုအပတ္ ၄.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္မယ့္ ဒီဗီဘီဒီဘိတ္မွာ ေဆြးေႏြးျငင္း
ခံုသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြဘက္မွာလည္း မိမိတို႔ရဲ႕အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔သြားဖို႔ ဆႏၵရွိေနလဲ၊
လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တိုင္းရင္သားေဒသေတြနဲ႔ ျပည္မၾကီးၾကားက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကြာဟခ်က္ေတြေၾကာင့္
တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုတာကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ အလားတူပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေတြနဲ႔အတူ လူမ်ိဳးကြဲခ်င္းမယံုၾကည္မႈေတြလည္း သေႏၵတည္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ တိုင္းရင္း
သားေတြရဲ႕ အသံကို ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြအေနနဲ႔ နားမေထာင္ခဲ့ၾကပါဘူး။
ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာေကာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သမ္းလာျပီလို႔ဆိုႏို္င္ျပီလား၊ အစိုးသစ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အသံေတြကို
နားေထာင္ေနျပီလား၊တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ေကာ မိမိတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကရဲ႕လား၊ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္
ကအသံေတြကေကာ ဘာေတြလဲ ဆိုတာေတြနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ယခုအပတ္ ၄.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္
မယ့္ ဒီဗီဘီဒီဘိတ္မွာ ဒုတိယပြဲအျဖစ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။